<html> <head> <meta name="description" content="Vroba a predaj medovnkov, Vyroba a predaj medovnikov"> <meta name="keywords" content="medovnky, recepty, Ivan Klu&#269;iar, Ivan Kluciar, vroba, predaj, pernky, vno&#269;n pernky, gingerbread, honeycake, lebkuchen, honigkuchen, remeslo, remeselnk, craftsman, suvenry, handmade, souvenirs, Vianoce, Christmas, viano&#269;n medovnky, christmas gingerbread, christmas honeycake, Ve&#318;k noc, ve&#318;kono n medovnky, Easter, eastern gingerbread, Weihnacht, Weihnachtslebkuchen, Baumbehang, svadba, svadobn medovnky, handgearbeitet, Klu&#269;iar ,Kluciar"> <title>Medovniky / Lebkuchen / Gingerbreads / Pernky - Ivan Kluciar</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <LINK href="css/FF.css" type="text/css" rel="stylesheet"> </head> <body style="margin: 0" > <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="height: 100%" > <tr> <td height="1"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="56"><img src="images/top/logo2.jpg" width="70" height="65"></td> <td width="100%" style="background-image:url(images/top/bg1.jpg)" ><font color="#663200" ><b>Medovnky - Jarmila a Ivan Klu iarovi</b></font></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td valign="top" height="1"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td valign="top"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="197" valign="top"><img src="images/bannerleft.jpg" width="197" height="203"></td> <td valign="top" style="background-image:url(images/menubg1.jpg)" width="212"> <table width="212" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="24"><img src="images/menuitem1.jpg" width="24" height="33"></td> <td width="212"><a href="#"><font class="NormalText2"><b>vod</b></font></a></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><img src="images/menubet.gif" width="212" height="2"></td> </tr> <tr> <td><img src="images/menuitem1.jpg" width="24" height="33"></td> <td><b><font class="NormalText"><a href="ukazky.html" class="w" >uk~ky</a></font></b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><img src="images/menubet.gif" width="212" height="2"></td> </tr> <tr> <td><img src="images/menuitem1.jpg" width="24" height="33"></td> <td><b><font class="NormalText"><a href="recepty.html" class="w" >recepty</a></font></b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><img src="images/menubet.gif" width="212" height="2"></td> </tr> <tr> <td><img src="images/menuitem1.jpg" width="24" height="33"></td> <td><b><font class="NormalText"><a href="kontakt.html" class="w" >kontakt</a></font></b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><img src="images/menubet.gif" width="212" height="2"></td> </tr> <tr> <td><img width="28" src="images/blank1x1.GIF"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><img src="images/menubet.gif" width="212" height="2"></td> </tr> <tr> <td> <img src="images/menuitem1.jpg" width="24" height="33"></td> <td> <a href="en_index.html"> <img width="16" height="11" border="0" src="images/UNKG0001.gif"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="de_index.html"> <img width="16" height="11" border="0" src="images/GERM0001.gif"></a> </td> </tr> </table> </td> <td width="100%" style="background-image:url(images/rightbg.gif)" ><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,79,0" id="Movie1" width="295" height="203"> <param name="movie" value="swf/Movie1.swf"> <param name="bgcolor" value="#FFFFFF"> <param name="quality" value="high"> <param name="allowscriptaccess" value="samedomain"> <embed type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" width="295" height="203" name="Movie2" src="swf/Movie1.swf" bgcolor="#FFFFFF" quality="high" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="samedomain" ></embed></object></td> <td>&nbsp;</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="background-image:url(images/titlebg1.jpg)"><img src="images/titlebg1.jpg" width="1" height="41"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="background-image:url(images/pagebg3.jpg)" height="100%"> <table width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="10"> <tr> <td valign="top"> <p style="text-align:justify" ><font color="#663200" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">Zdobeniu medovnkov sa spolu s man~elom venujeme prakticky od za iatku 90  tich rokov. Najskr sme za ali piece a zdobie medovnky pre radose naaich det, ktorm boli ve>mi dobrou a voHavou pochekou. Neskr si krsu a jemn vzdobu naaich medovnkov vaimli znmi a ich airok okolie. Takto sa naae medovnky dostali do krajn celej Eurpy a dokonca aj do takch krajn ako Japonsko, Kanada, Mexiko, Austrlia, USA, Krea, Maledivy. </font></p> <p style="text-align:justify"><font color="#663200" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">Do vzdoby vkladme vaetku svoju zru nose a sna~me sa, aby medovnky nielen chutili, ale aj pekne vyzerali. Cel vzdoba je roben ru ne, i u~ pri ipkovanej vzdobe aj so samotnm iarovm podkladom, alebo pri tzv. glazrovanej vzdobe, dalo by sa teda povedae ~e ka~d na vrobok je jedine n. Pri vrobe medovnkov je mo~n zrealizovae aj konkrtne po~iadavky zkaznka, i u~ sa to tka tvaru, alebo vzdoby, aj preto v naaej galrii nie s zobrazen vaetky vrobky. </font></p> <p style="text-align:justify"><font color="#663200" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">A nakoniec jedna prosba: <b>ak sa Vm naae medovnky p ili a chutili - povedzte to svojim znmym, ak nie  povedzte to nm.</b></font></p> <p><img width="100" src="images/blank1x1.GIF"><img width="400" height="194" border="0" alt="`tt" src="images/ostatne/stit.gif"></p> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="1"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="197"><a href="mailto:krbo@zoznam.sk"><img src="images/designedby1.jpg" width="197" height="54" border="0" alt="Krbo design"></a></td> <td width="100%" bgcolor="#996633" align="right"> <table width="300" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"> <tr> <td align="right"><font class="NormalText">copyright 2008 Krbo design</font></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> <script type="text/javascript"> var pageTracker = _gat._getTracker("UA-4912147-1"); pageTracker._initData(); pageTracker._trackPageview(); </script> </body> </html>